• Største sortiment
 • Gratis forsendelse fra 550 kr.
 • Bestilt inden kl. 16:00, leveret inden for 2 arbejdsdage

4.8Rated 4.6/5


  Almindelige forretningsbetingelser

  Generelle vilkår og betingelser Beauty Company

   

  Artikel 1. Generelle vilkår og betingelser

  1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, aftaler og alle efterfølgende handlinger i forbindelse med salg og levering af produkter via Beauty Company hjemmeside til dig som kunde. Dine vilkår og betingelser afvises udtrykkeligt.

  1.2 Accept af tilbud eller afgivelse af ordrer på Beauty Company's websted indebærer accept af anvendelsen af disse generelle vilkår og betingelser.

  1.3 Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser er ugyldig eller annulleres, forbliver de resterende bestemmelser i kraft.

  1.4 Afvigelser eller tilføjelser til disse generelle betingelser gælder kun, hvis de er skriftligt aftalt.

  Artikel 2. Hvornår er der en aftale?

  2.1 Alle tilbud fra Beauty Company er uforpligtende og gyldige i 14 dage, medmindre andet fremgår af aftalen.

  2.2 Når du afgiver en forespørgsel eller bestilling, og denne bekræftes skriftligt af Beauty Company, er aftalen indgået.

  2.3 Hvis en ændring af aftalen resulterer i højere omkostninger, kan Beauty Company overvælte disse omkostninger på dig.

  2.4 Du kan ikke aflede nogen rettigheder fra tidligere tilbud eller reklamemateriale fra Beauty Company.

  Artikel 3. Hvordan fungerer leveringen?

  3.1 Beauty Company leverer hver enkelt ydelse som skriftligt aftalt, og Beauty Company kan anvende tredjeparter til dette formål.

  3.2 Den aftalte leveringstid er ikke en tidsfrist. Fristerne er omtrentlige og er fastsat på grundlag af de data og omstændigheder, som Beauty Company har kendskab til på tidspunktet for aftalens indgåelse.

  3.3 Hvis du endnu ikke har opfyldt alle (betalings-)forpligtelser i forbindelse med denne aftale, er Beauty Company berettiget til at udsætte leveringsforpligtelsen, indtil du har opfyldt alle (betalings-)forpligtelser.

  3.4 De leverede varer forbliver Beauty Company's ejendom, indtil du har opfyldt alle forpligtelser i henhold til aftalen.

  Artikel 4. Hvad kan du forvente af Beauty Company?

  4.1 Beauty Company vil repræsentere dine interesser efter bedste evne.

  4.2 Beauty Company holder dig underrettet om arbejdets udførelse, når du anmoder om det.

  4.3 Hvis du rettidigt rapporterer, at de leverede varer ikke opfylder aftalen, vil Beauty Company foretage de nødvendige reparationer eller levere et erstatningsprodukt så hurtigt som muligt.

  4.4 Beauty Company behandler alle dine data fortroligt, i det omfang Beauty Company bør vide, at der er tale om fortrolige data.

  Artikel 5. Hvad er dine forpligtelser?

  5.1 Du skal give Beauty Company alle de data, som Beauty Company har brug for for at kunne udføre sit arbejde korrekt, til tiden og i fuldt omfang. Du garanterer, at disse data er korrekte.

  5.2 Du er forpligtet til at inspicere og kontrollere de leverede varer straks efter modtagelsen. Eventuelle indsigelser, mangler eller fejl skal straks meddeles Beauty Company skriftligt eller, i tilfælde af fjernkøb fra en forbruger, inden for den fortrydelsesfrist, der er nævnt i artikel 7.1. Uden en sådan meddelelse anses de pågældende varer for at være leveret uden skader, fejl eller mangler, og Beauty Company anses for at have leveret ydelsen i overensstemmelse med aftalen.

  5.3 Reklamationer vedrørende ikke umiddelbart synlige fejl og/eller mangler skal meddeles skriftligt til Beauty Company straks efter, at de er blevet opdaget, så Beauty Company kan undersøge, om reklamationen er korrekt, og om nødvendigt foretage reparationer. Valget om at reparere eller udskifte et produkt ligger hos Beauty Company.

  5.4 Hvis der opstår en forsinkelse i opfyldelsen af aftalen, og denne forsinkelse kan tilskrives dig, vil alle omkostninger og skader som følge heraf være for din regning og risiko. I tilfælde af en klage over produktet er det også din egen regning at betale forsendelsesomkostningerne, hvis der er tale om en klage over produktet.

  5.5 Alle instruktioner på emballagen og brochurer skal følges af dig, og du kan ikke holde Beauty Company ansvarlig for afvigende brug af produktet og eventuelle skader som følge heraf.

  Artikel 6. Hvordan betaler du for Beauty Company's produkter?

  6.1 Du betaler ved betaling via en online betalingsordre.

  6.2 Du har ingen modregningsbeføjelse.

  6.3 Hvis du ikke betaler inden for den aftalte frist, skal du betale renter umiddelbart efter fakturaens forfaldsdato. Denne rente vil svare til den lovbestemte rentesats. Du skal i så fald også betale alle Beauty Companys (ekstra)retslige inkassoomkostninger. Disse omkostninger vil blive beregnet på grundlag af dekretet om erstatning for udenretslige inkassoudgifter. Hvis Beauty Company er nødt til at pådrage sig flere omkostninger, kan det opkræve dig for de faktiske omkostninger, der påløber.

  6.4 Beauty Company er berettiget til at ændre betalingsbetingelserne, hvis det er af den opfattelse, at din økonomiske situation eller betalingsadfærd eller arten af forholdet til dig giver anledning hertil.

  6.5 Hvis du betaler med kreditkort, vil kreditkortoplysningerne blive bekræftet, før betalingen foretages. Produkterne sendes kun til den adresse, som du har oplyst som kreditkortindehaverens adresse.

  Artikel 7. Hvornår og hvordan ophører aftalen?

  7.1 Som forbruger har du mulighed for at opsige aftalen i henhold til din fortrydelsesret 14 dage efter modtagelse af produktet uden at angive en begrundelse. Hvis du ønsker at gøre dette, skal du give Beauty Company skriftlig meddelelse herom inden for betænkningstiden eller ved at udfylde formularen til tilbagekaldelse af modellen, som du finder på webstedet.

  7.2 I betænkningstiden skal du behandle produktet og emballagen med forsigtighed, og du må kun håndtere og inspicere produktet, som du ville have lov til at gøre i en butik. Hvis din måde at håndtere produktet og emballere det på medfører, at produktet falder i værdi, skal du kompensere Beauty Company for denne værdiforringelse.

  7.3 Hvis du ophæver aftalen inden for fortrydelsesfristen på 14 dage, skal du returnere produktet/produkterne til Beauty Company så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage fra fortrydelsesdagen. Dette skal ske i den originale, ubeskadigede emballage. Åben eller beskadiget emballage tages ikke retur. Hvis du åbner emballagen, betyder det, at du ønsker at beholde produkterne.

  7.4 Hvis du har gjort brug af din fortrydelsesret, og Beauty Company har modtaget produktet/produkterne tilbage, refunderer Beauty Company dine betalinger via samme betalingsmiddel, som du har brugt.

  7.5 Følgende produkter er ikke omfattet af den ovennævnte betænkningstid:
  - produkter, der er fremstillet af iværksætteren i overensstemmelse med køberens specifikationer;

  - produkter, der klart er af personlig karakter;

  - produkter, som ikke kan returneres på grund af deres art;

  - produkter, der hurtigt fordærves eller ældes;

  - produkter, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som ligger uden for iværksætterens kontrol;

  - løse aviser og tidsskrifter

  - lyd- og videooptagelser og computersoftware, som køber har brudt forseglingen af.

  - hygiejniske produkter, hvis forsegling er brudt af køberen;

  - produkter, hvis emballage er tydeligt beskadiget eller ikke længere er i den originale emballage.

  7.6 Hvis aftalen brydes af dig på grund af en årsag, der kan tilskrives dig, eller hvis aftalen annulleres af dig uden for din fortrydelsesret, er du forpligtet til at refundere alle Beauty Company's omkostninger og til at bære alle deraf følgende økonomiske konsekvenser (f.eks. tabt fortjeneste) for Beauty Company på grund af den manglende opfyldelse af aftalen.

  7.7 Beauty Company kan straks, uden forudgående meddelelse til dig, suspendere eller opløse opfyldelsen af aftalen helt eller delvist, hvis:
  - du ikke opfylder dine forpligtelser i henhold til aftalen (til tiden);

  - der er tale om konkurs, (midlertidig) betalingsstandsning, betalingsstandsning, konkursbehandling, gældssanering eller ophør, likvidation eller hel eller delvis overdragelse af din virksomhed.

  7.8 Beauty Company er i så fald ikke forpligtet til at betale nogen erstatning til dig og er desuden berettiget til selv at kræve erstatning og/eller betaling.

  7.9 I alle ovennævnte tilfælde forfalder alle Beauty Company's krav mod dig straks til betaling, og du er forpligtet til straks at returnere de leverede varer.

  Artikel 8. Hvordan bruger jeg hjemmesiden og Min konto?

  8.1 Alle priser og satser, der er angivet på Beauty Company's hjemmeside og i mailinger, er eksklusive moms og med forbehold for prisændringer, programmerings- og skrivefejl.

  8.2 Produktbilleder svarer ikke altid til de leverede produkters udseende. Især kan der ske ændringer i produkternes udseende og emballage efter producentens fornyelse af sortimentet. Du kan ikke klage over eventuelle mangler, hvis der er tale om de ovennævnte ændringer af produktet.

  8.3 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og databaserettigheder, til oplysninger, tekster, billeder, logoer, fotos og illustrationer på internetsiden og til layout og design af internetsiden tilhører Beauty Company og/eller dets licensgivere. Du skal afholde dig fra enhver overtrædelse heraf, herunder at lave andre kopier af webstedet end de tekniske kopier, der er nødvendige for brugen af webstedet.

  8.4 Oplysningerne på webstedet indsamles og vedligeholdes af Beauty Company med konstant omhu og opmærksomhed. Fejl kan dog ikke altid undgås. Der kan derfor ikke udledes nogen som helst rettigheder af de oplysninger, der gives på webstedet. Beauty Company påtager sig intet ansvar for skader, der på nogen måde skyldes brugen af internetstedet eller ufuldstændige og/eller ukorrekte oplysninger på internetstedet og/eller skader, der skyldes, at internetstedet (midlertidigt) ikke er tilgængeligt.

  8.5 Beauty Company bærer intet ansvar for billeder, beskrivelser og andet informationsmateriale på internetsiden, der er udsendt af tredjeparter.

  8.6 Når du ansøger om en konto hos Beauty Company, vil du modtage et brugernavn og en adgangskode efter godkendelse. Disse data er strengt fortrolige og kun til eget brug.

  8.7 Ved at ansøge om en konto garanterer du, at du er bemyndiget til at afgive ordrer.

  Artikel 9. Hvornår er der tale om force majeure, og hvad er konsekvenserne heraf?

  9.1 Ved force majeure forstås omstændigheder, som gør, at Beauty Company ikke kan, ikke rettidigt eller ikke kan udføre sine ydelser korrekt, uden at Beauty Company har nogen skyld heri. Force majeure omfatter f.eks.: brand, tyveri, krigshandlinger, overfald, optøjer, strejker, strejker med arbejdsnedlæggelser, driftsforstyrrelser, krig, voldsomt vejr, situationer, hvor arbejdet faktisk er utilgængeligt, ændrede regler og leverandørens manglende opfyldelse af sine forpligtelser.

  9.2 Ved force majeure kan Beauty Company suspendere opfyldelsen af aftalen eller ophæve aftalen (delvist) uden at skulle betale erstatning til dig.

  Artikel 10. Hvem er ansvarlig for hvad?

  10.1 Du skal skriftligt meddele Beauty Company ændringer af adresse og andre personlige oplysninger senest fjorten (14) dage før den relevante ændrings ikrafttrædelsesdato. Alle konsekvenser af forsinket meddelelse af (adresse)ændringer er udelukkende på din regning og risiko.

  10.2 Beauty Company leverer sine tjenester efter bedste viden og evne. Beauty Company kan dog ikke garantere, at et ønsket resultat vil blive opnået på et bestemt tidspunkt.

  10.3 Hvis Beauty Company er ansvarlig, er dette ansvar begrænset til det beløb, som Beauty Company's erhvervsansvarsforsikring udbetaler i forbindelse med en sådan skade. Hvis det maksimale forsikringsbeløb overstiger ordrebeløbet, er Beauty Company kun ansvarlig op til ordrebeløbet i forbindelse med de leverede ydelser.

  10.4 Hvis du bliver sagsøgt af en tredjepart for at få erstatning for skader, kan du ikke overdrage dette krav til Beauty Company.

  Artikel 11. Klager og tvister

  11.1 Er du ikke tilfreds med vores tjenester? Vi vil sætte pris på, at du giver os besked først, så vi kan tage din klage alvorligt. For at sikre, at vi kan behandle klagen korrekt, skal klagen indsendes til Beauty Company inden for to måneder efter, at du har fået kendskab til den.

  11.2 Hvis der stadig opstår en tvist, skal du henvende dig til den kompetente domstol. Muligheden for at indbringe en tvist for retten udløber et år efter, at årsagen til tvisten er opstået.

  Artikel 12. Gældende ret

  Hollandsk lov finder anvendelse på alle aftaler og disse generelle vilkår og betingelser og handlinger, der udspringer af dem.

   

  Log ind

  Har du glemt din adgangskode?

  • All your orders and returns in one place
  • The ordering process is even faster
  • Your shopping cart stored, always and everywhere

  sammenlign0